Tietosuojaseloste ja verkkopalvelun käyttöehdot
Laatimispäivämäärä: 17.10.2023

Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

Johdanto
Henkilötietojesi huolellinen ja varovainen käsittely on meille Espoo Sinfonia ry:ssä (jäljempänä “Espoo Sinfonia”) tärkeää. Käsittelemme henkilötietojasi noudattaen tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa. Henkilökohtaiset tiedot ovat mitä tahansa tietoja, joista henkilö (jäljempänä ”käyttäjä” tai “rekisteröity”) voidaan tunnistaa. Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja.

Käytämme tietoja palveluidemme toimittamiseen, personointiin, asiakaspalveluun, tapahtumien järjestämiseen, markkinointiin sekä mainonnan näyttämiseen. Huomaathan, että verkkosivustomme voivat sisältää linkkejä muiden yhtiöiden sivuille tai palveluihin, joilla on Espoo Sinfoniasta erilliset, omat tietosuojakäytäntönsä.

Rekisterinpitäjä: Espoo Sinfonia ry (3084900-5)

Yhteystiedot: Yhteyshenkilömme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin. Sähköposti johan.silen@gmail.com, p. +358 40 517 4848

Rekisterin nimi

Espoo Sinfonian:

 1. Jäsenrekisteri
 2. Asiakasrekisteri
 3. Markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
1) Jäsenirekisterin tarkoituksena on yhdityksen jäsentoimintojen hoitaminen asiakkaan ja Espoo Sinfonian oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely jäsenpalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Espoo Sinfonia ei luovuta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. Jäsenrekisterin henkilötietoja ylläpidetään ja poistetaan tietokannoista manuaalisella päivityksellä.

2) Asiakasrekisterin tarkoituksena on verkkokaupan kautta muodostuneen asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Espoo Sinfonian oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi asiakasrekisteriä käytetään Espoo Sinfonian mainonnan ja suoramarkkinoinnin suuntaamiseen asiakastietojen perusteella. Espoo Sinfonia ei luovuta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. Asiakasrekisterin henkilötietoja ylläpidetään ja poistetaan tietokannoista manuaalisella päivityksellä.

3) Markkinointirekisterin tarkoituksena on Espoo Sinfonian tuotteiden ja palvelujen markkinointi potentiaalisille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Markkinointi- ja kontaktirekisteriä käytetään myös tapahtumien yhteydessä ilmoittautumisten ja kävijöiden hallintaan.

Rekisterin tietosisältö
Rekisterit pitävät sisällään seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Osoitetiedot

Jäsenrekisteri pitää sisällään seuraavia tietoja:

 • Jäsenmaksutiedot

Markkinointirekisteri pitää sisällään seuraavia tietoja:

 • Sähköisen markkinoinnin tilaustieto tai markkinoinnin estotieto
 • Sivustokäyttäytyminen ja analytiikka

Asiakasrekisteri pitää sisällään seuraavia tietoja:

 • Asiakassuhteeseen ja tilaukseen liittyviä tietoja

Henkilötietojen kerääminen
Henkilötiedot kerätään pääasiassa henkilöltä itseltään joko suullisesti tai kirjallisesti tilausten ja laskutuksen yhteydessä, Espoo Sinfonian verkkosivuston kautta täytettävillä lomakkeilla tai tapahtumien yhteydessä. Lähettämällä sivustolla olevan lomakkeen hyväksyt, että Espoo Sinfonia taltioi antamasi henkilötiedot omaan järjestelmäänsä toteuttaakseen pyytämänne palvelun. Markkinointirekisteri koostetaan Espoo Sinfonian verkkosivuston kautta täytettävillä lomakkeilla.

Tiedot voivat olla myös käytössämme olevien palveluiden keräämiä. Lisäksi saamme tietoja viranomaisten pitämistä rekistereistä, luottotieto- ja asiakashäiriörekisteristä sekä muista luotettavista rekistereistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimalla tavalla.

Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Tietojen poistaminen saattaa edellyttää mm. kirjanpitolain mukaisten säilytysaikojen päättymistä.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Yksityishenkilöllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja pyyntöä tehdessä henkilöllisyys todistettava. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle (katso yhteystiedot kohdassa 1).

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa oleva virhe oikaistuksi. Virheen oikaisemista koskeva pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja pyyntöä tehdessä henkilöllisyys on todistettava. Korjauspyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle (katso yhteystiedot kohdassa 1).

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Espoo Sinfonian tietoverkko ja laitteisto on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Henkilötietojasi voidaan käsitellä useissa eri tietojärjestelmissä, jotka ovat joko Espoo Sinfonian tai sen kumppaneiden hallinnoimia.

Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

Verkkopalvelun käyttöehdot
Käyttämällä tarjoamiamme verkkosivustoja hyväksyt nämä käyttöehdot. Nämä käyttöehdot koskevat Espoo Sinfonia ry:n (jäljempänä “Espoo Sinfonia”) tarjoamien verkkopalveluiden (”sivusto” tai ”verkkosivu” tai ”palvelu”) kaikenlaista käyttöä. Näitä käyttöehtoja voidaan täydentää, muuttaa tai ne voidaan korvata muilla ehdoilla. Tälle sivustolle kirjautumisen tai – kun kirjautumista ei vaadita – sille siirtymisen tai sen käyttämisen katsotaan tarkoittavan käyttöehtojen nykyisen version hyväksymistä.

Nämä käyttöehdot koskevat seuraavia verkkosivustoja: www.espoosinfonia.fi

Palvelut
Verkkopalvelu sisältää tietoja ja mahdollisesti niihin liittyviä kuvia ja asiakirjoja katsottavaksi ja ladattavaksi. Espoo Sinfonia pidättää oikeuden lopettaa minkä tahansa verkkopalvelun toiminnan osittain tai kokonaan milloin tahansa. Internetin ja tietokonejärjestelmien luonteen takia Espoo Sinfonia ei ota vastuuta verkkopalvelun jatkuvasta käytettävyydestä.

Kävijän tietojen tallentaminen ja käyttö
Tallennamme verkkopalvelun kautta lomakkeilla tai sähköpostilla lähetetyt henkilötiedot omaa myynti- ja markkinointikäyttöä varten. Espoo Sinfonia voi ottaa vapaasti yhteyttä annettujen yhteystietojen perusteella. Espoo Sinfonia ei luovuta tai myy henkilötietoja edelleen ulkopuolisen, kolmannen tahon vapaaseen käyttöön. Espoo Sinfonia voi kuitenkin omaa myynti- ja markkinointityötään varten luovuttaa henkilötietoja yhteistyökumppaneille sekä tallentaa henkilötietoja verkkopalvelun ulkopuoliseen sovellukseen tai palveluun, kuten sähköpostiviestintäohjelmistoon tai asiakkuudenhallintaohjelmistoon. Espoo Sinfonia säilyttää tietoja niin kauan kuin se liiketoiminnallisessa mielessä on tarpeellista. Käytetyt sovellukset ja palvelut voivat sijaita myös EU:n ulkopuolella. Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus pyytää omien tietojensa poistamista tai saada omat tietonsa itselleen.

Tietoja ja asiakirjoja koskevat käyttöoikeudet
Nämä käyttöehdot koskevat kaikkea tietojen, ohjelmistojen ja asiakirjojen käyttöä verkkopalvelussamme. Tiedoilla, ohjelmistoilla ja asiakirjoilla on tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten sekä immateriaaliomaisuutta koskevien sopimusten mukainen suoja.

Immateriaaliomaisuus
Verkkosivuston sisältämä materiaali mukaan lukien kaikki sisältö, tiedot, valokuvat, kuvitukset, grafiikka, nimet, tavaramerkit ja logot ovat Espoo Sinfonian tai sen lisenssinantajien omaisuutta. Tekijänoikeus- ja tavaramerkkilait sekä muut immateriaaliomaisuutta koskevat lait suojaavat niitä. Verkkosivuston sisältöä ei saa muuttaa, kopioida, jäljentää, myydä, vuokrata, käyttää, täydentää tai hyödyntää muulla tavalla ilman Espoo Sinfonian etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Espoo Sinfonia -nimen käyttäminen viittauksena on sallittua esim. luotaessa linkki tälle sivustolle. Espoo Sinfonialle täytyy ilmoittaa etukäteen tällaisesta käytöstä.

Käyttäjän velvollisuudet
Siirtyessään verkkosivustolle tai käyttäessään sitä käyttäjä ei saa

 • vahingoittaa muita ihmisiä, erityisesti alaikäisiä, tai loukata heidän oikeuksiaan;
 • loukata yleistä siveellisyyttä;
 • loukata immateriaalioikeuksia tai muita omistusoikeuksia;
 • syöttää verkkosivustolle mitään sisältöä, joka sisältää viruksen, ns. troijalaisen tai muun tietoja vahingoittamaan kykenevän ohjelman;
 • välittää, tallentaa tai ladata hyperlinkkejä tai sisältöjä, joihin käyttäjällä ei ole oikeutta, etenkään, jos hyperlinkit tai sisältö loukkaavat luottamuksellisuusvelvoitteita tai ovat laittomia;
 • levittää pyytämättömiä sähköposteja tai perusteettomia virusvaroituksia, vikavaroituksia tai vastaavaa materiaalia
 • käyttäjä ei saa houkutella arpajaisiin, ketjukirjeisiin, pyramidipeleihin tai vastaaviin aktiviteetteihin.

Espoo Sinfonia voi estää pääsyn verkkopalveluun koska tahansa, erityisesti jos käyttäjä rikkoo mitä tahansa näiden käyttöehtojen velvoitteita.

Hyperlinkit
Verkkopalvelu saattaa sisältää hyperlinkkejä kolmansien osapuolten sivustoille. Espoo Sinfonia ei ole vastuussa kyseisten sivustojen sisällöstä, eikä esitä tai suosittele sivustoja tai niiden sisältöjä ominaan. Espoo Sinfonia ei valvo kyseisten sivustojen tietoja eikä ole vastuussa niiden sisällöstä ja antamista tiedoista. Käyttäjä on itse vastuussa sivustojen käyttämisestä.

Evästekäytäntö ja tietojen tallentaminen käyttäjän koneelle
Verkkopalvelu käyttää ns. cookie-toimintoa eli evästeitä käyttäjätietojen hallintaan. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joita voidaan käyttää internet-selaimen ja -palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen, esimerkiksi verkkokaupan ostoskorin toimintaan sekä kävijämäärätilastointiin. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön selaimen asetuksista. Huomaa kuitenkin, että tällöin Espoo Sinfonian sivujen toiminnassa saattaa esiintyä häiriöitä. Lisätietoja evästeistä on kunkin selaimen ohjedokumentaatiossa.

Käsittelemme henkilötietoja kolmeen pääasialliseen tarkoitukseen:

 • Palvelujen tuottamiseen
 • Palvelujen kehittämiseen ja tutkimukseen
 • Markkinointiin ja viestintään.

Keräämme tietoja automaattisesti, kun käytät verkkosivujamme tai palvelujamme. Nämä tiedot käsittävät muun muassa aktiivisuuden palvelussa, klikkaukset palvelussa, lomakkeiden täyttötiedot, tietoja laitteista, joita käytetään palveluun pääsemiseksi, aikaleimoja ja lokitietoja. Näitä tietoja palvelusta lähetetään statistiikka- ja markkinointityökaluille palveluiden toimittamiseksi sekä sivuston, sen toiminnallisuuden ja sisällön kehittämiseksi. Nämä tiedot välittyvät käyttäjän selainten ja evästeiden avulla. Hyödynnämme myös markkinointievästeitä kohdennetun mainonnan esittämiseen.

Espoo Sinfonian verkkosivustolla käytetään Google Inc.:n (Google) verkkoanalyysipalvelua, joka mahdollistaa sivuston käytön analysoimisen. Google Analytics käyttää evästeitä. Evästeiden avulla verkkosivun käytöstä kerätyt tiedot siirretään ja tallennetaan pääsääntöisesti Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin. Lisätietoja Googlen analytiikkaseurannasta löytyy Googlen tietosuojasivulta: https://policies.google.com/privacy?hl=fi

Google Analytics -seurannan voi estää: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Analyticsin lisäksi evästeitä käytetään tietojen keräämiseen Espoo Sinfonian www-sivujen sekä uutiskirjeen käyttömääristä ja -tavoista sähköisillä seuranta- ja analytiikkatyökaluilla. Osa tiedoista on anonyymiä tilastotietoa (esimerkiksi sivuston kävijämäärä tai suosituimmat sivut), osa yhdistetään rekisteröityjen tietoihin (esimerkiksi uutiskirjeen linkin avaaminen tai tapahtumaan ilmoittautuminen). Analytiikan ja seurannan avulla pyrimme jatkuvasti parantamaan www-sivujen, uutiskirjeen sekä verkkokaupan sisältöä ja toimintaa, sekä toteuttamaan käyttäjän haluamia palveluita.

Mikäli Internet-sivuilla vieraileva käyttäjä ei halua palvelun saavan tietoja evästeiden avulla, hän voi kieltää evästeet (useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen). Huomaa kuitenkin, että tällöin Espoo Sinfonian sivujen toiminnassa saattaa esiintyä häiriöitä.

Näitä evästeitä käytämmme

Voit muuttaa evästeasetuksiasi milloin tahansa napsauttamalla alla olevaa painiketta. Näin voit palata evästeiden suostumusbanneriin ja muuttaa asetuksiasi tai peruuttaa suostumuksesi välittömästi.

Tämän lisäksi eri selaimet tarjoavat erilaisia tapoja estää ja poistaa verkkosivustojen käyttämiä evästeitä. Voit muuttaa selaimesi asetuksia estääksesi/poistaaksesi evästeet. Alla on linkit tukiasiakirjoihin, jotka koskevat evästeiden hallintaa ja poistamista yleisimmistä verkkoselaimista.

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Jos käytät jotain muuta verkkoselainta, käy selaimesi virallisissa tukiasiakirjoissa.


Hallinnoi evästeasetuksiasi

Voit muuttaa evästeasetuksiasi milloin tahansa. Näin voit palata evästeiden suostumusbanneriin ja muuttaa asetuksiasi tai peruuttaa suostumuksesi välittömästi.

Muokkaa evästeasetuksiasi TÄÄLLÄ

Tämän lisäksi eri selaimet tarjoavat erilaisia tapoja estää ja poistaa verkkosivustojen käyttämiä evästeitä. Voit muuttaa selaimesi asetuksia estääksesi/poistaaksesi evästeet.